انرژی هاب - توسعه دانش انرژی های تجدیدپذیر

جزئیات خبر

سهم انرژی های پاک در حل بحران های اقتصادی و اجتماعی!
1392/09/06 - 12:00
نویسنده: گروه خبر
میانگین:()
بازگشت
سهم انرژی های پاک در حل بحران های اقتصادی و اجتماعی!

 ترکمنستان صدور گاز خود را به ایران از روز شنبه به نصف رساند و از روز دوشنبه کاملا قطع کرد. میزان گاز وارداتی از کشور ترکمنستان - روزانه بین ٢٠ تا ٢٣ میلیون مترمکعب از گاز مصرفی کشور را تشکیل می دھد.

شاید کمتر کسی جملات فوق را از زبان معاونت وقت شرکت ملی گاز در سال ١٣٨۶ به یاد داشته باشد. زمستانی سرد که در روزھایی با قطعی گاز ھمراه شد و سردی آن خاطره تلخی را برای بسیاری از خانواده ھای ایرانی بر جای گذاشت. ھیچ تضمینی نیست در آینده نزدیک شاھد قطعی گاز یا برق گسترده تر در کشور نباشیم و دلیل آن افزایش سرسام آور مصرف انرژی در کشور و پیشی گرفتن آن از عرضه است. در پاسخ به این روند، دولت ھمواره به ساخت نیروگاه و  پالایشگاه و احداث خطوط انتقال گاز و برق پرداخته اما در این امر موفق نبوده است. راھبردھای مختلفی چون ذخیره سازی انرژی، بھینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی ھای تجدیدپذیر برای جلوگیری از تکرار چنین بحران ھایی و گسترده تر شدن آن وجود دارد. در کشور ما متاسفانه به دلایل مختلف و به ویژه دلایل اقتصادی، حمایت جدی از چنین راھبردھای صورت نگرفته است. علاوه بر فواید زیست محیطی استفاده از انرژی ھای تجدیدپذیر و کاھش گازھای گلخانه ای و آلودگی ھوا، بھره برداری از این نوع انرژی به امنیت انرژی در کشور کمک شایانی می کند. در ھر صورت جمعیت کشور در حال افزایش و اقتصاد کشور در حال رشد است و اقدامات بھینه سازی مصرف انرژی یا ذخیره سازی نیز تا حدی می تواند پاسخگوی چالش تامین انرژی باشد. با روند فعلی افزایش مصرف، عمده تولید نفت و گاز ایران، باید به مصرف داخلی برسد و از قدرت صادراتی انرژی کشور به شدت کاسته می شود. نیک می دانیم، میزان قدرت صادراتی انرژی ایران نقش موثری در امنیت انرژی و امنیت سیاسی و اجتماعی کشور در عرصه داخلی و بین الملل دارد. چاه ھای نفتی را که عمدتا از نیمه عمر گذشته تا ابد نمی توان با شیوه ھای ازدیاد برداشت چشم امید به آن بست. از طرفی سوال ھای جدی در برنامه ھای فعلی توسعه انرژی مطرح است. آیا ھزینه تاسیس یک نیروگاه جدید (و احداث خطوط انتقال و توزیع) یا ھزینه ھای صرف شده برای اکتشاف و برداشت چاه ھای جدید برای افزایش عرضه انرژی قابل مقایسه با احداث نیروگاه بادی نیست؟ آیا نباید در بررسی اقتصادی استفاده از انواع انرژی خورشیدی در کشور میزان تاثیرگذاری بر قدرت صادرات انرژی، میزان کاھش سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و توسعه زیر ساخت ھای انرژی مانند نیروگاه و پالایشگاه و... را در نظر گرفت؟ ھمچنین نباید دید بلندمدت تری نسبت به پروژه ھای انرژی تجدیدپذیر نسبت به سایر انواع انرژی داشت؟ آیا نباید از فرصت ھای سرمایه گذاری منتج از بازار کربن برای تامین سرمایه ھای پروژه انرژی تجدیدپذیر بھره برد؟ زمانی در ھمین کشور اجرای بسیاری از پروژه ھای عمرانی در گام اول و در دید کوتاه مدت به نظر غیر اقتصادی می رسیده است، اما نسل امروز که از منافع آن پروژه ھا بھره می برد شکرگزار تدبیر نسل ھای قبلی برای طرح ریزی و اجرای چنین پروژه ھای است. دلایل مختلف وجود دارد که اگر پروژه ھای انرژی تجدیدپذیر با عزم جدی در کشور آغاز شوند، نه تنھا نسل آینده که نسل امروز خود در چند سال آینده از ھوشمندی و آینده نگری فعلی اش تقدیر خواھد کرد. ١-  انرژی تجدیدپذیر دیگر افسانه نیست: از سال ٢٠٠۴ تا سال ٢٠١١ ، سرمایه گذاری سالانه روی انرژی ھای پاک در جھان از ۵۴ میلیارد دلار به ٣٠٢ میلیارد دلار رسیده است یا به عبارت دیگر نزدیک به ۵٠٠ درصد افزایش داشته است. توجه کنید که این رقم سالانه است و نه جمع سرمایه گذاری کل سال ھا. افزایش خیره کننده سرمایه گذاری بر روی فناوری ھا و پروژه ھای انرژی پاک، موجب شده است تا ھزینه واحد تولید انرژی از این فناوری ھا در ١٠ سال گذشته چندین بار کاھش یابد. 
٢- مسائل زیست محیطی و دغدغه ھای تغییرات آب و ھوایی جدی و واقعی است: نگارش این مقاله ھمزمان با نشست  ورشو شده است. اگر ٢٠ سال پیش دانشمندان، تغییرات آب و ھوایی و افزایش دما و اثرات مخرب آن بر اکوسیستم و زندگی بشری را یک تھدید بالقوه می دانستند، امروز ھر چه بیشتر علائم آن را در دنیای واقعی درک می کنیم و گزارشات اخیر علمی نیز با اطمینان بیشتری تاثیرگذاری فعالیت ھای انسانی بر تغییرات آب و ھوایی را تایید می کند. انرژی ھای تجدیدپذیر در کنار تنھا راھکارھای موثر برای کاھش قابل ملاحظه 
(Carbon Capture and Storage Technology) فناوری ھای مدیریت کربن گاز ھای گلخانه ای ھستند.
٣- نیاز مبرم به تراز مثبت انرژی: بنا به دلایل مختلف، قدرت صادراتی نفت ایران کم شده است و تمرکز وزارت نفت در برھه
فعلی بر بازیابی توان صادراتی صنعت نفت و افزایش ظرفیت صادرات گاز است. با توجه به رویه سرسام آور افزایش مصرف انرژی در کشور، رسیدن به تراز مثبت انرژی قابل ملاحظه که صادرات انرژی را پشتیبانی کند نیازمند سرمایه گذاری بسیار  در بخش عرضه و توزیع است. سرمایه گذاری در حوزه انرژی ھای تجدیدپذیر چه به منظور کاھش مصرف انرژی فسیلی در زنجیره عرضه (که زنجیره عرضه انرژی خود یکی از مصرف کنندگان بزرگ انرژی در کشور است) و چه به منظور تامین بخشی از تقاضای انرژی به مثبت نگه داشتن تراز انرژی فسیلی و افزایش توان صادرات نفتی و گازی کشور چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت کمک خواھد کرد.
۴- توسعه انرژی در مناطق روستایی: از پروژه ھای بزرگ انرژی تجدیدپذیر در مقیاس نیروگاھی که بگذریم، فرصت بی نظیر
استفاده از این نوع انرژی ھا را در مناطق روستایی و دورافتاده نباید فراموش کرد. ھزینه انتقال انرژی به این مناطق بسیار زیاد است و در زمان ھای اوج مصرف ھزینه بسیار زیادی به شبکه انرژی کشور وارد می کند. چنین مناطقی پتانسیل ھای بسیاری چون تولید انرژی از زباله ھای روستایی/شھری، تولید انرژی از ضایعات حیوانی، استفاده از انرژی  بادی/خورشیدی یا آبی و مانند آن دارند. پروژه ھای بسیاری با حمایت و پیگیری سازمان ھای مردم نھاد در سرتاسر کشور انجام پذیرفته که می توان از آنھا برای توسعه و گسترش پروژه ھای در مناطق دیگر بسیار آموخت.
۵- از برنامه نسبتا شکست خورده حمایت از پروژه ھای تولید ھمزمان برق و حرارت درس بگیریم: تولید ھمزمان برق و حرارت یکی از روش ھای بسیار به صرفه و سازگار محیط زیست برای پاسخ به چالش ھای انرژی است.
اگرچه ۵ سال پیش برنامه ای در دولت برای حمایت از توسعه این پروژه ھا در کشور آغاز شد، اما به دلیل عدم ھماھنگی
مناسب بین دستگاه ھای مختلف دولتی به ویژه در زمینه فراھم کردن منابع مالی مناسب برای بخش خصوصی و در نتیجه بالا بردن ریسک سرمایه گذاری در این حوزه، با شکست مواجه شد. مسلما، به دلیل عدم برنامه ریزی ھا و عدم تحلیل ریسک مناسب، آغاز تحریم ھا و تاثیر بر افزایش ھزینه واردات موتور ھا یا توربین ھای مورد نیاز چنین پروژه ھایی، مزید علت شد. اگر دولت زمانی عزم جدی برای حمایت گسترده از انرژی تجدیدپذیر در کشور بگیرد، صد البته به مشارکت سرمایه گذار خصوصی و اقبال مصرف کننده نھایی به این پروژه ھا نیازمند است. سیاست ھا و بسته ھای تشویقی و کمپین ھای تبلیغاتی باید به گونه ای منسجم و ھدفمند طراحی شوند تا ھم ریسک مالی برای سرمایه گذار خصوصی کاھش یابد و ھم برای مصرف کننده نھایی.
این غول نفتی دنیا، به دلیل یک اشتباه فنی در زمینه سیستم ھای ایمنی در سایت نفتی خلیج ،BP در سال ٢٠١٠ شرکت مکزیکو شاھد یک انفجار مھیب در یکی از مخازنش در این منطقه بود که تقریبا به بزرگترین فاجعه نفتی چه از بعد زیست می توانست با صرف چند صد میلیون دلار جلوی این BP محیطی، چه از بعد جانی و چه از بعد اقتصادی تبدیل شد. شرکت فاجعه را بگیرد، اما مدیرانش در تحلیل اقتصادی عواقب ھزینه نکردن این چند صد میلیون دلار را برای افزایش ایمنی سایت نفتی در نظر نگرفتند. نتیجه آنکه براساس گزارش ھای مختلف، تخمین زده می شود خسارت این شرکت در اثر این سھل انگاری تاکنون مبلغی در حدود ۶٠ تا ٩۵ میلیارد دلار است و ممکن است بیشتر نیز بشود، فاجعه ما را خبر نمی کند. از بحران انرژی در سال ١٣٨۶ درس بگیریم.
بحران ھای دیگر انرژی و به ویژه در زمینه توان صادراتی انرژی فسیلی را پیش بینی کنیم. در تحلیل ھای اقتصادی خود برای پروژه ھای انرژی تجدیدپذیر ھزینه ھای ناشی از این پروژه ھا را حتما در نظر بگیریم. توجه کنیم که امروز بیش از ۵٠ کشور ھدف برای افزایش سھم انرژی ھای تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور دارند، ایران ھنوز جزو آنھا نیست. 
 

برچسب ها: انرژی    اقتصاد    گاز    انرژی تجدیدپذیر  
به اشتراک گذاری مطلب:
0
0
0
0
send ارسال به دوستان

نظرات کاربران

انتشار یافته: 0     غیر قابل انتشار: 0

درج نظر

* کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند، درج اطلاعات در آنها ضروری است
* درج HTML مجاز نمی باشد

 

   

 
بازبینی کد امنیتی
 
ارسال نظر
 
Telegram

نظرسنجی

انرژی هاب را از چه طریقی دنبال می‌کنید؟


ثبت نظر 

عضویت در هفته‌نامه

انرژی هاب در شبکه های اجتماعی

آخرین خبرها

۱۵ اسفند، روز درخت‌کاری گرامی باد
جمعه‌ها ۱۴۶ - تماشا کنید: تایم لپس مراحل ساخت نیروگاه خورشیدی ۳۲ مگاواتی islaSol I
جمعه‌ها ۱۴۵ - تماشا کنید: تولید برق از فضولات حیوانی
فروش تسلا در امارات متحده عربی شروع شد
نقش سیستم تهویه بر اساس تقاضا در مصرف انرژی و کیفیت هوای داخل ساختمان
با شرکت در این آزمون آنلاین اطلاعات انرژی خورشیدی خود را به چالش بکشید
ایوانپاه برای اولین بار به حداکثر تولید انرژی رسید
میکروآلگی، انرژی پاک‌تر و افزایش امنیت غذایی
افتتاح نیروگاه خورشیدی در همدان
جمعه‌ها ۱۴۴ - تماشا کنید: سفری هیجان انگیز به انقلاب انرژی آلمان
تسلا هدف تولیدی خود را با تفاوتی اندک از دست داد و با افت سهام مواجه شد
اجرای طرح زوج و فرد و برچسب آلایندگی در پاریس
شهر پیشین زغال سنگ آلمان؛ پایتخت سبز شهرهای اروپا در سال ۲۰۱۷ + ویدئو
آشنایی با سوخت‌های زیستی؛ معرفی، تاریخچه و روش تهیه (اسلاید)
جمعه‌ها ۱۴۳ - تماشا کنید: آشنایی با خانه غیرفعال در ۹۰ ثانیه

ورود کاربران

فراموشی کلمه عبور؟


 
Banners
 
 
 
فروشگاه
بنر تبلیغات
کانال تلگرام
شرکت ها
اپلیکیشن ها
وبسایت ها
 

 

تبلیغات متنی

انرژی هاب
توسعه دانش انرژی های تجدیدپذیر

38
تبلیغات متنی
برای سفارش تبلیغات متنی کلیک کنید

242
سانا
سازمان انرژی های نو ایران

www.suna.org.ir/fa/home
 

logo-samandehi